شرحتوضیحات کلی تغییر طراحی چاپ انتخاببهامجموع
چاپ تراکت و توزیع
تراکت گلاسه 135 گرم سایز آچار دو رو
ندارد 419-000 تومان 0 تومان
تراکت گلاسه 135 گرم سایز آچار یک رو
ندارد 346-000 تومان 0 تومان
تراکت گلاسه 135 گرم سایز آ پنج دو رو
ندارد 210-000 تومان 0 تومان
تراکت گلاسه 135 گرم سایز آ پنج یک رو
ندارد 173-000 تومان 0 تومان
تراکت تحریر 80 گرم سایز آ چهار دو رو
ندارد 279-000 تومان 0 تومان
تراکت تحریر 80 گرم سایز آ چهار یک رو
ندارد 203-000 تومان 0 تومان
تراکت تحریر 80 گرم سایز آ پنج دو رو
ندارد 140-000 تومان 0 تومان
تراکت تحریر 80 گرم سایز آ پنج یک رو
ندارد 102-000 تومان 0 تومان
توزیع هزار عدد تراکت
70-000 تومان 0 تومان
بها در این دسته "چاپ تراکت و توزیع" : 0 تومان
شرحتوضیحات کلی تغییر طراحی چاپ انتخاببهامجموع
تبلیغ در نشریات و پیک ها
ندارد 690-000 تومان 0 تومان
بها در این دسته "تبلیغ در نشریات و پیک ها" : 0 تومان
شرحتوضیحات کلی تغییر طراحی چاپ انتخاببهامجموع
تبلیغات در وب سایت ها
آگهی ویژه سه ماهه برترین ها
آگهی ویژه سه ماه در وب سایت برترین ها
دارد 3-900-000 تومان 0 تومان
بها در این دسته "تبلیغات در وب سایت ها" : 0 تومان
مجموع : 0 تومان